CITA 2017: Diễn đàn cho các nhà khoa học trẻ

Hoi thao Khoa hoc quoc gia CNTT va ung dung trong cac linh vuc lan thu 6 (CITA 2017) la dien dan danh rieng cho cac nha khoa hoc tre voi cac chu de nghien cuu ve CNTT va ung dung CNTT trong cac linh vuc.
  23-12-2017

Ngay 22/12/2017, Truong Cao dang CNTT va Khoa CNTT&TT truc thuoc Dai hoc Da Nang da to chuc Hoi thao Khoa hoc quoc gia CNTT va ung dung trong cac linh vuc lan thu 6 (CITA 2017).

Theo PGS.TS Huynh Cong Phap, Hieu truong truong Cao dang CNTT Da Nang: qua 5 lan to chuc thuong nien tu nam 2012, den nam 2017, Hoi thao CITA 2017 da chinh thuc phat trien thanh Hoi thao Khoa hoc quoc gia, sanh vai cung voi cac Hoi thao quoc gia khac trong cung linh vuc o 2 dau dat nuoc nhu @ va Fair.

Hoi thao CITA 2017 la dien dan danh rieng cho cac nha khoa hoc tre voi cac chu de nghien cuu ve CNTT va ung dung CNTT trong cac linh vuc.

CITA2017 da thu hut duoc hon 150 tac gia cua gan 70 bai bao gui tham du Hoi thao, trong do co mot so tac gia den tu An do va Nhat Ban. Qua qua trinh phan bien het suc chat che va nghiem tuc, Ban Chuong trinh da chon lua duoc 50 bai bao chat luong in vao Ky yeu Hoi thao CITA 2017.

Hoi thao CITA 2017 la dien dan danh rieng cho cac nha khoa hoc tre voi cac chu de nghien cuu ve CNTT va ung dung CNTT trong cac linh vuc. Hoi thao la noi gap go, giao luu, chia se va thao luan nhieu van de, dinh huong nghien cuu moi, gop phan thuc day phong trao nghien cuu khoa hoc cong nghe trong can bo giang vien tre cua nha truong noi rieng va cua toan khu vuc mien Trung va Tay nguyen noi chung, gop phan thuc hien thang loi cac Chien luoc phat trien Cong nghe thong tin quoc gia truoc cuoc Cach mang cong nghiep 4.0, PGS.TS Huynh Cong Phap, Hieu truong truong Cao dang CNTT Da Nang nhan manh.

Dac biet, tai Hoi thao CITA 2017, co mot bai bao cao tham luan cua TS. Nguyen Manh Hung, giang vien cua Truong Dai hoc Su pham Ky thuat Thanh pho Ho Chi Minh voi chu de thoi su va rat duoc quan tam hien nay do la "Tri tue nhan tao va Khoa hoc Du lieu - Artificial Intelligence and Data Science".

Duoc biet, Hoi thao CITA duoi su phoi hop giua Truong Cao dang CNTT va Ban Khoa hoc, Cong nghe va may tinh lan dau tien duoc khoi xuong va to chuc tai Truong Cao dang CNTT tu nam 2012. Qua 6 nam to chuc, Hoi thao CITA da chon dang 300 bai bao tren Ky yeu voi su tham gia cua hang tram nha khoa hoc trong va ngoai nuoc. Da co 106 bai bao khoa hoc duoc chon dang tren so 05 so rieng cua Tap chi Khoa hoc va Cong nghe (Dai hoc Da Nang) va 50 bai bao in trong Ky yeu Hoi thao khoa hoc Quoc gia CITA 2017.

CITA2017 da thu hut duoc hon 150 tac gia cua gan 70 bai bao gui tham du Hoi thao, trong do co mot so tac gia den tu An do va Nhat Ban. Qua qua trinh phan bien het suc chat che va nghiem tuc, Ban Chuong trinh da chon lua duoc 50 bai bao chat luong in vao Ky yeu Hoi thao CITA 2017.

Hoi thao CITA 2017 la dien dan danh rieng cho cac nha khoa hoc tre voi cac chu de nghien cuu ve CNTT va ung dung CNTT trong cac linh vuc. Hoi thao la noi gap go, giao luu, chia se va thao luan nhieu van de, dinh huong nghien cuu moi, gop phan thuc day phong trao nghien cuu khoa hoc cong nghe trong can bo giang vien tre cua nha truong noi rieng va cua toan khu vuc mien Trung va Tay nguyen noi chung, gop phan thuc hien thang loi cac Chien luoc phat trien Cong nghe thong tin quoc gia truoc cuoc Cach mang cong nghiep 4.0, PGS.TS Huynh Cong Phap, Hieu truong truong Cao dang CNTT Da Nang nhan manh.

Dac biet, tai Hoi thao CITA 2017, co mot bai bao cao tham luan cua TS. Nguyen Manh Hung, giang vien cua Truong Dai hoc Su pham Ky thuat Thanh pho Ho Chi Minh voi chu de thoi su va rat duoc quan tam hien nay do la "Tri tue nhan tao va Khoa hoc Du lieu - Artificial Intelligence and Data Science".

Duoc biet, Hoi thao CITA duoi su phoi hop giua Truong Cao dang CNTT va Ban Khoa hoc, Cong nghe va may tinh lan dau tien duoc khoi xuong va to chuc tai Truong Cao dang CNTT tu nam 2012. Qua 6 nam to chuc, Hoi thao CITA da chon dang 300 bai bao tren Ky yeu voi su tham gia cua hang tram nha khoa hoc trong va ngoai nuoc. Da co 106 bai bao khoa hoc duoc chon dang tren so 05 so rieng cua Tap chi Khoa hoc va Cong nghe (Dai hoc Da Nang) va 50 bai bao in trong Ky yeu Hoi thao khoa hoc Quoc gia CITA 2017.